Projekce, projektování: sportovních staveb

Studie stavby (STS) - vizualizace

Studie stavby je základním kamenem každého projektu, jehož smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi zhotovitelem (architektem, projektantem) a klientem (investorem).

Kvalita studie zásadně ovlivňuje výslednou hodnotu stavby

Kvalita studie zásadně ovlivňuje výslednou hodnotu, užitné a technické vlastnosti, vizuální stránku i cenu stavby. Všechny následné projekční stupně až do kolaudace stavby původní studii pouze rozpracovávají a zpřesňují.

Koncepčně nekvalitně provedený úvodní návrh (studie stavby) je v dalších krocích projekční přípravy stavby v podstatě neopravitelný. Ve studii stavby se jedná o zásadní otázky, jako je orientace stavby (sportoviště) ke světovým stranám, prostorové a dispoziční uspořádání, velikost a kapacita stavby či zařízení (včetně např: ploch pro parkování), osazení na mnohdy problematické pozemky (výškové uspořádání, geologické a hydrogeologické poměry) nebo reakce na limity území v podobě ochranných pásem, zón, nebo celých území. (sítě technické infrastruktury, památkově či jinak chráněná území, biokoridory apod.).

Dobře navržená studie může plně využít potenciál pozemku či stavby a stát se kvalitním komplexním podkladem pro následné projektové práce bez nutnosti pozdějších zásadních změn koncepce, stavebního programu a finančního rozsahu stavby.

Funkční a harmonický celek

Dokážeme pro jednotlivé sporty, volnočasové aktivity a jejich kombinace doporučit adekvátní rozsah stavebního programu, racionální a praktické dispoziční řešení, vhodné materiály sportovních povrchů a sportovního vybavení, vše skloubené v jeden funkční a harmonický celek.

Rozsah studie stavby:

 • Textová část popisující koncepci prostorového, dispozičního a materiálového řešení
 • Výkresová část – situace, základný půdorysy, řezy a pohledy, případně 3D model pro uvěření vhodnosti navrženého řešení
 • Předběžné projednání plánovaného díla s klíčovými dotčenými orgány a správci sítí
 • Předběžný odhad investičních nákladů ze základních výměr (obestavěný prostor, zastavěná plocha, podlažní plocha, technologický objekt)

V oboru projektování staveb pro sport a volný čas můžeme nabídnout přes 10 let zkušeností.

Dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Dokumentace k územnímu řízení je dokumentace, která se přikládá spolu s příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců sítí, případně sousedů k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) nebo územního souhlasu.

Dokumentaci pro územní řízení zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované ČKA nebo ČKAIT) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních novelizací.

Varianty projektové dokumentace k územnímu řízení:

Stavby, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení

Pro stavby, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení, stavby reklam, drobné stavby v prostoru existujících staveb, drobné změny staveb a podobně viz ustanovení §96 odstavec 2 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) postačuje - Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

Rozsah a obsah dokumentace k Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu přikládané k oznámení upravuje příloha č. 9 část B formuláře žádosti dle §15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Dokumentace obsahuje:

 • Čistou kopii katastrální mapy
 • Kopii katastrální mapy se zákresem záměru
 • Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteristiky, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů budov

Rozsáhlejší stavby

Pro stavby, rozsáhlejší než jsou uvedeny ve variantě 1 je vyžadována dle ustanovení §84 až 95 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) - Dokumentace k územnímu řízení (DUR).

Rozsah a obsah dokumentace k územnímu řízení upravuje příloha č. 4 (Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Dokumentace zahrnuje části:

A) Úvodní údaje v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky
B) Průvodní zprávu v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky
C) Souhrnnou technickou zprávu v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky
D) Výkresovou dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky
E) Dokladovou část v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky

Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dokumentace pro stavební povolení je dokumentace, která se přikládá spolu s příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců sítí, případně sousedů k žádosti o vydání stavebního povolení.

Dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované ČKA nebo ČKAIT) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních novelizací.

Stavební povolení se vydává pro:

 • samostatnou stavbu
 • soubor staveb včetně zařízení staveniště
 • jednotlivé stavby souboru, pokud budou po dokončení schopné samostatného užívání, podmiňující přeložky inženýrských sítí a stavby zařízení staveniště

Rozsah a obsah dokumentace ke stavebnímu povolení upravuje příloha č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Dokumentace zahrnuje části:

A) Průvodní zprávu v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky
B) Souhrnnou technickou zprávu v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky
C) Situace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky
D) Dokladovou část v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky
E) Zásady organizace výstavby dle přílohy č. 1 vyhlášky
F) Dokumentaci stavby dle přílohy č. 1 vyhlášky
       pozemních stavebních objektů
       inženýrských objektů
       provozních souborů

Dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované ČKA nebo ČKAIT). Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Slouží objednateli k definování požadavků na konečné provedení stavebního díla, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v dokumentaci zpracované v předchozích fázích (STS, DUR a DSP), a které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavebního díla.

Je propracováním dokumentace předchozích fází do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Ale nenahrazuje realizační dokumentaci stavby, kterou si zpracovává dodavatel stavby.

Od 1. září 2012 slouží DPS dle požadavku zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012, ke stanovení podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby upravuje příloha č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Dokumentace zahrnuje části:

 • Pozemní stavební objekty v rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky
 • Inženýrské objekty v rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky
 • Provozní soubory v rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky

Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)

Dokumentace pro výběr zhotovitele neboli zadávací dokumentace stavby.

Je dokumentace, která se zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby nebo pro stavební povolení, upravené do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádně a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace stavby slouží zhotoviteli stavby k její realizaci. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby pro svoji potřebu před a během realizace stavby.

 

Rozpočty a cenové kalkulace v rámci projekční přípravy

Rozpočet nebo cenovou kalkulaci je možné vypracovat pro jakoukoliv fázi projektu od studie stavby po dokumentaci pro provedení stavby. Zásadně se však liší v úrovni maximálního přiblížení se ke skutečné ceně stavby. Tato odlišnost je způsobena postupným upřesňováním projektové dokumentace, ze které výpočet ceny vychází.

U studií se vychází z plošných a prostorových ukazatelů odvozených z obdobných realizovaných staveb (ve většině případů ještě nejsou známy ani technické průzkumy v území - např. hydrogeologický) a je možné proto zpracovat jen propočet – přibližný odhad nákladů.

Naproti tomu u prováděcí dokumentace stavby máme podrobný soupis prací a výkaz výměr v rozpočtové soustavě URS nebo dalších odvozených rozpočtových soustavách a je možné proto zpracovat podrobný položkový rozpočet.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace zpracovaná na základě reálného zhotovení stavby. Je předkládána jako podklad ke kolaudačnímu řízení a dále slouží k následné údržbě a případným opravám, přestavbám a rekonstrukcím stavby.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby upravuje příloha č. 3 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Dokumentace zahrnuje části:

 • Údaje o účelu a místu stavby, identifikační údaje
 • Situační výkres skutečného stavu území včetně všech realizovaných objektů a souborů
 • Stavební výkresy podle skutečného provedení stavby (půdorysy, řezy, pohledy, včetně popisu a výměr místností
 • Technický popis stavby a jejího vybavení

Autorský dozor (AD)

Autorský dozor je činnost zhotovitele (autora) dokumentace nad souladem parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením, popřípadě supervizí nad souladem realizační, výrobní nebo dílenské dokumentace vypracované dodavatelem stavby a s projektem.

Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) tj. osobou, která dokumentaci autorsky zpracovala, popřípadě osobou autorem pověřenou. Na významných a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný.

Technický dozor investora (TDI)

Technický dozor investora je činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením.

Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení stavby. Oprávněná autorizovaná osoba pověřená výkonem investorského technického dozoru je rovněž pověřena sledovat soulad prováděné stavby s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími, schváleným rozpočtem stavby a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou s klientem (objednatelem).

Inženýrská činnost - zajištění projednání

 • Změny územního plánu
 • Územního souhlasu (jen u drobných staveb dle stavebního zákona)
 • Územního rozhodnutí
 • Ohlášení stavby
 • Stavebního povolení